Kirkjuráð

Kirkjuráð þjóðkirkjunnar fer með framkvæmd ýmissa sameiginlegra mála og verkefna samkvæmt lögum og starfsreglum.

Starf kirkjuráðs.

 Kirkjuráð er undir forystu forseta ráðsins sem er biskup Íslands. Þá kýs kirkjuþing tvo leikmenn og tvo guðfræðinga í ráðið til fjögurra ára. Helstu verkefni ráðsins eru að stýra starfi kirkjumálasjóðs, sem m.a. á öll prestssetur landsins, embættisbústaði biskups Íslands og vígslubiskupa svo og Kirkjuhúsið þar sem yfirstjórn kirkjunnar er til húsa. Enn fremur stýrir ráðið kristnisjóði og úthlutar árlega úr Jöfnunarsjóði sókna. Kirkjuráð undirbýr fundi kirkjuþings og fylgir eftir samþykktum þess undirbýr af hálfu þjóðkirkjunnar tillögur til fjárveitinga til hennar á fjárlögum, hefur yfirumsjón með ráðstöfun fjár sem veitt er af opinberri hálfu til kirkjulegrar starfsemi og hefur forræði og forsjá, ásamt biskupi Íslands, um Skálholtsstað og Skálholtsskóla.

Núverandi kirkjuráð var kjörið á kirkjuþingi 2014 og er þannig skipað:

Aðalmenn:

Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, forseti
Stefán Magnússon, fulltrúi leikmanna
sr. Elínborg Gísladóttir, fulltrúi vígðra
sr. Gísli Gunnarsson, fulltrúi vígðra

Varamenn:

Einar Karl Haraldsson, fulltrúi leikmanna

Drífa Hjartardóttir, fulltrúi leikmanna

Gísli Jónasson, fulltrúi vígðra

Geir Waage, fulltrúi vígðra

 

Description
Kirkjuráð 2014-2018

Helstu viðfangsefni ráðsins eru:

  • Kirkjuþing
  • Fjármál
  • Nýsköpun og aflvaki
  • Yfirumsjón staða og stofnana
  • Þjónusta við sóknir
  • Önnur verkefni

Staða í stjórnkerfi kirkjunnar

Kirkjuráð starfar á grundvelli laga um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997, auk fyrirmæla í öðrum lögum. Þá starfar ráðið einnig samkvæmt starfsreglum settum af kirkjuþingi.

Kirkjuráð er kosið af kirkjuþingi og heyrir undir þingið

Kirkjuráð hefur tiltölulega sjálfstæða stöðu í stjórnkerfi kirkjunnar og telst til æðstu framkvæmdarvaldshafa þar, með kirkjuþingi, biskupi Íslands og dóms- og kirkjumálaráðherra.

Undir kirkjuráð heyra kirkjustaðir og ýmsar stofnanir kirkjunnar, auk þess sem ráðið tekur þátt í samstarfi við embætti biskups Íslands og fleiri aðila og veitir fé til margvíslegra verkefna á sviði kirkjumála.

Ráðið hefur sett sér skriflegar reglur um fundi sína.

Kirkjuráð gefur kirkjuþingi árlega skýrslu um störf sín á milli þinga og eru skýrslurnar birtar í Gerðum kirkjuþings, sem eru aðgengilegar hér á vefnum frá 1998. Enn fremur er birt árlega skýrsla um störf kirkjuráðs í Árbók kirkjunnar.

Lög og reglur um kirkjuráð

Réttarheimildir um kirkjuráð (og þjóðkirkjuna almennt) eru aðgengilegar undir liðnum Lög og reglur hér á vefnum. Um hluverk og stöðu kirkjuráðs þjóðkirkjunnar er mælt fyrir í lögum um stöðu, stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar nr. 78/1997. Enn fremur eru fyrirmæli í einstökum sérlögum og reglugerðum á sviði kirkjumála, sem hér greinir:

        lög um heimild handa ríkisstjórninni til þess að afhenda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstað nr. 32/1963

        lög um Kristnisjóð o.fl. nr. 35/1970

        lög um samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar nr. 12/1982

        lög um sóknargjöld o.fl. nr. 91/1987 og reglugerð um jöfnunarsjóð sókna nr. 206/1991,

        lög um Skálholtsskóla nr. 22/1993,

        lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu nr. 36/1993

        lög um kirkjumálasjóð nr. 138/1993.

Þá er mælt fyrir um kirkjuráð í starfsreglum kirkjuþings um kirkjuráð nr. 817/2000 og ýmsum öðrum starfsreglum kirkjuþings.

Heiti kirkjuráðs á erlendum tungumálum

Kirkjuráð hefur ákveðið að heiti ráðsins á nokkrum erlendum tungumálum skuli vera sem hér segir:

Á dönsku: Det islandske kirkeråd

á þýsku: Kirchenrat der isländischen Kirche

á ensku: Executive Council of The Church of Iceland

á latínu: Consistorium Eccleciae Islandiae,